BÁO CÁO Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới đến hết năm 2016 huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

04/11/2016 08:59 Số lượt xem: 575

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TIÊN DU
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /BC-UBND

                                Tiên Du, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới đến hết năm 2016
 huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

I. Khái quát quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí cấp huyện thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Du

Tiên Du có 14 đơn vị hành chính gồm: 01 thị trấn (thị trấn Lim) và 13 xã (Liên Bão, Đại Đồng, Phật Tích, Hiên Vân, Lạc Vệ, Nội Duệ, Tri Phương, Hoàn Sơn, Tân Chi, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Việt Đoàn và xã Phú Lâm). Với tổng diện tích tự nhiên là 9.568,65 ha, chiếm 11,63% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Có các tuyến đường bộ QL1A, QL1B và tuyến đường sắt đi qua địa bàn huyện nối liền với Thành phố Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội. Có QL38 với cầu Hồ qua sông Đuống đi Hải Dương, Hưng Yên và thông thương với thành phố Hải Phòng (nơi có cảng biển Quốc tế). Ngoài ra, huyện còn có các đường TL276, TL287 cùng với hệ thống các tuyến đường huyện và đường sông Đuống chảy qua, hình thành nên mạng lưới giao thông thuỷ, bộ rất thuận lợi.

Với vị trí địa lý thuận lợi như trên, đã tạo nên nhiều lợi thế cho huyện Tiên Du trong phát triển sản xuất, thu hút vốn đầu tư và mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, vùng ĐBSH và Thủ đô Hà Nội.

Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng được tỉnh giao. Để tổ chức, triển khai thực hiện Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, UBND huyện ban hành các Quyết định xây dựng đề án, thành lập BCĐ, tổ giúp việc, Văn phòng điều phối, phân bổ vốn hỗ trợ; kế hoạch triển khai và các văn bản chỉ đạo đồng thời chỉ đạo UBND xã quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã. Đề nghị Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã ban hành nghị quyết và chỉ đạo tổ chức cơ sỏ đảng, các tổ chức đoàn thể, chính quyền xã, thôn quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp trên giao.

Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, Tỉnh, huy động các nguồn lực địa phương tập trung xây dựng NTM.

Kiểm tra đông đốc, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Huyện Tiên Du đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp xã, cấp huyện, vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra ( Đến 2020 phấn đấu đạt 70 % số xã đạt chuẩn NTM).

II. Căn cứ triển khai thực hiện

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;      

Quyết định số 491/2009/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Quyết định số 342/QĐ- TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định 372/QĐ- TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 V/v hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.

Thông tư số 41/2013/TT- BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thông tư số 40/2014/TT- BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Kế họach 1187/KH-UBND ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh V/v xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010–2020;

Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v phê duyệt đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2020;

Văn bản số 1097/UBND-NN ngµy 27/5/2014 của UBND tỉnh V/v xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành tiêu chí huyện Nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Văn bản số 28/CV-BC§ ngµy 18/8/2015 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dùng Nông thôn mới tỉnh;

Văn bản số 29/BCĐ-VPĐP ngày 18/8/2016 của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh;

Và các văn bản quy phạm pháp luật khác, tài liệu liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện xây dựng NTM của Chính phủ, các bộ ngành, UBND thành phố và các sở ngành cấp trên.

III. Đặc điểm tình hình chung

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện

Tiên Du là huyện có nhiều lợi thế và tiềm năng, hệ thống giao thông thuận lợi; Đảng bộ và nhân dân có bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững chắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính gồm: 13 xã(Tân Chi, Lạc Vệ, Hiên Vân, Việt Đoàn, Phật Tích, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Tri Phương, Đại Đồng, Hoàn Sơn, Nội Duệ, Liên Bão, Phú Lâm) và 01 Thị trấn Lim.

Huyện Tiên Du có khu công nghiệp và đô thị VISIP, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Sơn, làng Đại học 1, Đại học 2, dự án khu du lịch, đô thị tâm linh sinh thái Phật Tích.; cụm công nghiệp Phú Lâm, Tân Chi. Làng nghề mây tre đan Xuân Hội Lạc Vệ.

Tình hình kinh tế xã hội của huyện Tiên Du trong những năm qua luôn ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp XDCB, Thương mại - Dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp, Cụ thể năm 2015: Công nghiệp-XDCB 75,3%, thương mại-dịch vụ 16,6%, nông-lâm nghiệp thủy sản 8,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được coi trọng, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

2. Thuận lợi

Công nghiệp phát triển thu hút nhiều lao động. hệ thống cơ sở hạ tầng đường, trường, trạm, thủy lợi, điện..khá  đồng bộ, cơ sở văn hóa…. luôn đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phát triển KT-XH.

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn được quan tâm đầu tư, phát triển, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung.

Nhân dân huyện có truyền thống lịch sử văn hóa, văn hiến và cách mạng; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh. Địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống, kinh tế tư nhân, hộ cá thể phát triển là nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn. Đây là những yếu tố quan trọng để huyện Tiên Du phát triển trong thời điểm hiện tại và cả tương lai.

Tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Việc thực hiện thành công nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo được nguồn vốn chủ yếu quan trọng để đầu tư xây dựng các công trình và đầu tư cho phát triển nông nghiệp.

3. Khó khăn

 Kinh tế tuy tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững.Quy mô sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhỏ bé.

Sản phẩm nông nghiệp chưa có sức cạnh tranh, tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thị trường trong nội địa.

Ô nhiễm môi trường trong nông thôn có chiều hướng gia tăng. Một số điểm  xử lý rác thải có biểu hiện quá tải.

Giá cả thị trường không ổn định, tình hình dịch bệnh, sự biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ hàng năm vẫn xảy ra gây ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

IV. Kết quả chỉ đạo thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a/ Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo:

BTV Huyện uỷ Tiên Du ban hành Nghị quyết số 30-NQ/HU, chuyên đề về việc xây dựng nông thôn mới; ngày 15/3/2011;

UBND huyện Tiên Du ra quyết định số: 100/2011/QĐ-UBND huyện về việc phê duyệt đề án xây dựng NTM huyện Tiên Du giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch số 26/KH-BCĐ, ngày 15/3/2011 của BCĐ CTMTQG xây dựng NTM V/v triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 huyện Tiên Du; Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 15/3/2011 của BCĐ CTMTQG xây dựng NTM V/v triển khai xây dựng NTM xã điểm Tân Chi huyện Tiên Du. Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 25/01/2016 của Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện xây dựng NTM năm 2016 và các năm tiếp theo;

Thành lập, và thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện Chương trình  mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện ;Chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã; Thành lập Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM huyện. 

b/ Công tác chỉ đạo điều hành

Sau khi Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 30 - NQ/HU Nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng nông thôn mới. UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, UBND xã, Ban lý chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã tiến hành rà soát từng tiêu chí xây dựng NTM tại xã, các tiêu chí của huyện. Chỉ đạo các đồng chí thành viên BCĐ, cơ quan thường trực Phòng Nông nghiệp& PTNT hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch. Đồng thời yêu cầu các xã chỉ đạo Ban quản  lý xây dựng NTM xã báo cáo Ban Chỉ đạo huyện thông qua Phòng Nông nghiệp&PTNT hàng tháng theo quy định. Để giúp việc BCĐ, Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập Tổ giúp việc với nhiệm vụ thường xuyên bám sát cơ sở nắm bắt tiến độ, kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo, UBND huyện xử lý kịp thời nhữ khó khăn, vướng mắc xảy ra hiệu quả . Đề nghị Huyện ủy chỉ đạo Đảng bộ các xã xây dựng Nghị quyết chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng có nghị quyết, các tổ chức đoàn thể phối hợp chính quyền, Ban quản lý xây dựng NTM huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Kết quả triển khai thực hiện: Năm 2014 xã Tân chi đạt chuẩn, năm 2015 thêm 7 xã đật chuẩn, đến tháng 10 năm 2016 có thêm 5 xã còn lại đạt chuẩn, đến nay có 13/13 bằng 100% xã đạt chuẩn NTM, điều kiện quan trọng để huyện Tiên Du đạt chuẩn NTM cấp huyện năm 2016.

Để huyện đạt chuẩn UBND huyện đã chỉ đạo các đồng chí Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát các tiêu chí huyện đạt chuẩn, tham mưu chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả đánh giá nhận xét của ngành với Văn phòng điều phối. Tổng hợp  lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể xã hội. Để nghị UBND tỉnh thẩm định thẩm tra đề nghị cấp trên công nhận.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn.

2.1 Công tác truyền thông:

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng góp phần chỉ đạo thành công xây dựng NTM. UBND huyện chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin, Đài truyển thanh huyện, xã, các cộng tác viên tuyên truyền của huyện các tổ chức đoàn thể xã hội kết hợp lồng ghép tại các hội nghị để tuyên truyền xây dựng NTM với nhiều hinh thức tuyên truyền phong phú phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nội dung tuyên truyền bao gồm các nội dung xây dựng NTM với 19 tiêu chí, giải pháp thực hiện xây dựng NTM, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn của tỉnh giai đoạn 2011 – 2016, giải pháp thực hiện các biện pháp tuyên truyền.

Kết quả: nhận thức của nhân dân từ chỗ chưa hiểu về xây dựng NTM, đến nay đa số nhân dân hiểu rằng xây dựng NTM, người được hưởng lợi đầu tiên phải là nhân dân, từ đó nhân dân trở thành chủ thể xây dựng NTM kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện.

 Thông qua tuyên truyền đông đảo dân tích cực hưởng ứng phong trào “ Toàn dân chung tay xây dựng NTM” Phụ nữ thi đua thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”  nhiều công trình được nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, một số công trình giao thông được được đầu tư xây dựng bằng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân và mệnh thường quân.

2.2- Công tác đào tạo, tập huấn

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh : Chi Cục Phát triển nông thôn, Liên Minh HTX, Chi cục kiểm tra chất lượng vệ sinh nông lâm thủy sản ….tổ chức các lớp tập huấn về công tác xây dựng NTM cho thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, thành viên Văn phòng điều phối xây dựng NTM cấp huyện và Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã, cán bộ, nhân dân các xã; tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, Hợp tác xã và chuyển đổi HTX…;chỉ đạo Trung tâm dạy nghề  của huyện phối hợp với cấp xã tổ chức mở 105 lớp đào tạo nghề với 3.164 lượt người tham gia ở một số lĩnh vực : May mặc, mây tre đan, tin học, nấu ăn, chăm sóc cây cảnh, trồng rau an toàn; chỉ đạo Trạm tâm Khuyến nông phôi hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện, xã hàng năm tổ chức 80 - 85 buổi tập huấn với 7000 lượt người tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Năm 2016 chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với Hội Nông dân, các xã thị trấn tổ chức 14 tập huấn với 1.400 lượt người tham gia tuyên truyền chính sách hỗ trợ của tỉnh về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn  giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. ..thu hút hàng nghìn lượt người tham gia; tạo việc làm cho người dân để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập;

3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện từ 2010 đến hết năm 2016 cụ thể như sau:

a) Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cấp xã:

Tổng số công trình dự án: 290.

Tổng số vốn đầu tư được duyệt: 1.323.815 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn tỉnh, Trung ương: 794.218 triệu đồng, chiếm  59,99 %

- Ngân sách huyện: 103.609  triệu đồng, chiếm  7,82 %

- Ngân sách cấp xã: 414.855 triệu đồng, chiếm  31,33 %

- Vốn doanh nghiệp đóng góp: 750 triệu đồng, chiếm  0,06 %

- Vốn do nhân dân đóng góp: 2.637 triệu đồng. 0.19 %

- Vốn khác: 7.746 triệu đồng, chiếm  0,58 %

.(chi tiết tại phụ lục biểu số 3 đính kèm)

b) Công trình CSHT từ nguồn vốn cân đối  ngân sách huyện:

Tổng mức đầu tư được duyệt là: 628.533 triệu đồng, trong đó vốn đối với dự án đã hoàn thành là: 384.085 triệu đồng, chiếm 61,10 %, dự án đang thi công là: 244.448 triệu đồng, chiếm 38,90 % (chi tiết phụ lục biểu số 2 đính kèm)

c) Công trình CSHT từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh quản lý:

Tổng mức đầu tư được duyệt: 1.838.612 triệu đồng, trong đó: vốn dự án đã hoàn thành là: 25.144 triệu đồng, chiếm 1,36%, vốn dự án đang thi công là: 685.470 triệu đồng, chiếm 37,28% và vốn dự án chuẩn bị đầu tư là: 1.127..998 triệu đồng, chiếm 61,35%  (chi tiết phụ lục biểu số 1 đính kèm)

V. Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới tính đến hết 2016

Tổng số xã trên địa bàn huyện Tiên Du là: 13 xã (Tân Chi, Lạc Vệ, Hiên vân, Phật Tích, Việt Đoàn, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Tri Phương, Đại Đồng, Hoàn Sơn, Nội Duệ, Liên Bão và Phú Lâm).

1. Số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM đến hết năm 2015.

Năm 2015 có 8/13 xã được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó xã Tân Chi đạt chuẩn năm 2014 và 7 xã: Lạc Vệ, Hiên Vân, Phật Tích, Cảnh Hưng, Hoàn Sơn, Đại Đồng và Liên Bão đã được công nhận đạt chuẩn năm 2015, đạt 61,53%.

2. Số xã  đủ điều kiện đề nghị tỉnh công nhận năm 2016.

Còn 05 xã, là: Minh Đạo, Việt Đoàn, Tri Phương, Nội Duệ và Phú Lâm, các xã đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2016. Đến nay các xã đã hoàn thiện xong hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016; UBND huyện đã tổ chức thẩm tra và trình UBND tỉnh thẩm định xét công nhận 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016.

Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới khi có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Như vậy, huyện Tiên Du đến nay cơ bản đạt, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới cấp huyện.

3. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới:

3.1. Tiêu chí Quy hoạch:

a.  Huyện đạt tiêu chí quy hoạch khi đáp ứng yêu cầu: Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt.

b.  Kết quả thực hiện đến nay: UBND huyện đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Có quy định và thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

c.  Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay, so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: đánh giá Đạt tiêu chí về quy hoạch.

3.2. Tiêu chí Giao thông:

a.  Huyện đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng 02 yêu cầu sau:

 • Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã
 • Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Các nội dung đã thực hiện: Đã đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp 37,3 km đường huyện, đạt 100%, trong đó đầu tư giai đoạn 2010-2016 là 31km. Cấp kỹ thuật đường huyện đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4054:2005; cấp đường huyện phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Có 100% km đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; tỷ lệ mặt đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%;

- Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường đã quy hoạch;

- Có 100% km đường huyện được bảo trì hàng năm.

* Về đường thủy: Đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý được lắp đặt hệ thống phao tiêu báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Các bến đò, bến ngang phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá luôn đảm bảo các điều kiện về an toàn và được cấp phép hoạt động.

c.  Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay, so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Đạt tiêu chí về giao thông.

3.3. Tiêu chí Thủy lợi:

a.  Huyện đạt tiêu chí thủy lợi khi đáp ứng yêu cầu: Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

b.  Kết quả thực hiện đến nay: Hệ thống thủy lợi liên xã được đồng bộ với hệ thống thủy lợi tại các xã theo Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống công trình thủy lợi huyện Tiên Du giai đoạn 2011 ÷ 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 87/2012/QĐ-UBND ngày 6/11/2012, đảm bảo sinh hoạt và phục vụ sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản….trên địa bàn.

Hệ thống công trình thủy lợi liên xã được quản lý và khai thác theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng công suất và điều hòa tưới, tiêu nước hợp lý trong toàn hệ thống. Trong giai đoạn năm 2010 – 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống đã đầu tư khoảng 13,1 tỷ đồng để cứng hóa 6.534 m các tuyến kênh tưới N6 và M35 và 6,8 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do Công ty quản lý thuộc địa bàn huyện Tiên Du.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Xí nghiệp Khai thác CTTL Tiên Du, UBND các xã, thị tấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện và lập biên bản ngăn chặn  xử lý các tổ chưc, cá nhân vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL, đảm bảo hệ thống tưới và tiêu thoái nước phục vụ sản xuất hiệu quả.

c.  Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Đạt tiêu chí về thủy lợi.

3.4. Tiêu chí Điện:

a. Huyện đạt tiêu chí điện khi đáp ứng yêu cầu: Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

b. Kết quả thực hiện đến nay: Hoàn thiện hồ sơ lưới điện, cấp bán điện trực tiếp tới các hộ dân. Toàn bộ hệ thống thường xuyên được kiểm tra, tà soát  các tuyến đường dây trung áp, trạm biến áp, đường dây hạ thế và được đầu tư, cải tạo lưới điện bằng các nguồn vốn khác nhau như: xây dựng cơ bản, sửa chưa lớn, sửa chữa thường xuyên đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Tổng kinh phí thực hiện: 186.880 triệu đồng.

c. Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Đạt tiêu chí về điện 100%.

3.5. Tiêu chí Y tế, Văn hóa, Giáo dục:

a. Huyện đạt tiêu chí quy hoạch khi đáp ứng 04 yêu cầu sau:

 • Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3 trở lên;
 • Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia;
 • Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả
 • Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn > 60%

b.  Kết quả thực hiện đến nay:

 • Bệnh viện đa khoa huyện: Đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Hạng II theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 4/2/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm y tế dự phòng huyện: Được đánh giá theo tiêu chuẩn do Sở Y tế ban hành: Xếp loại tốt năm 2015 (Hiện tại Bộ Y tế chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định đạt chuẩn quốc gia đối Trung tâm y tế cấp huyện).
 • Huyện có 02 trường THPT công lập đều đạt chuẩn quốc gia, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, trong đó: Quyết định số: 1127/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về công nhận Trường THPT Tiên Du I đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2017, Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về công nhận Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020. Đạt 100%.
 • Huyện đã có nhà văn hóa thể thao có đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao hiệu quả và có sự kết nối đồng bộ với các xã.

c. Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Đạt tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục.

3.6. Tiêu chí Sản xuất:

a.  Huyện đạt tiêu chí sản xuất khi đáp ứng yêu cầu: Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện.

b.  Kết quả thực hiện đến nay: Trên địa bàn huyện Tiên Du có 100% hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoàn thành việc tổ chức lại theo đúng Luật HTX năm 2012, trong đó: 54/57 HTX DVNN chuyển đổi hoạt động theo quy định Tổ hợp tác và 4/57 HTX DVNN chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012. Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật HTX năm 2012. Các Tổ hợp tác, HTX đã đi vào hoạt động ổn định chỉ đạo các thành viên phát triển sản xuất hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Toàn huyện đã hình thành 03 vùng sản xuất lúa hàng hóa, quy mô 120 ha tại các xã Phú Lâm, Lạc Vệ, Thị trán Lim; 03 vùng rau an toán quy mô 15 ha ở các xã (Liên Ấp-Việt Đoàn; Rền-Cảnh Hưng; Ngang Nội-Hiên Vân) ; 01 vùng trồng hoa cao cấp tại Giới Tế-Phú Lâm với diện tích 1,5ha; 01 mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị quy mô 5 ha tại thôn Rền xã Cảnh hưng; 01 khu chăn nuôi tập trung tại xa khu dân cư xã Cảnh Hưng quy mô 28,55 ha; vùng chăn nuôi bò sữa xã Cảnh hưng, Tri Phương, Việt Đoàn,; vùng chăn nuôi bò thịt Cảnh Hưng, Minh Đạo, Tri Phương, Việt Đoàn; vùng kinh tế trang trại với gần 500 gia trại và 15 trang trại tại các xã Phú Lâm, Lạc Vệ, Hiên Vân; vùng nuôi cá lồng trên sông xã Cảnh Hưng, Tân Chi quy mô 240 lồng. Việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tạo điều kiện thuận lợi để nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa tạo nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho nông dân.

c. Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Đạt tiêu chí về sản xuất.

3.7. Tiêu chí Môi trường:

a. Huyện đạt tiêu chí Môi trường khi đáp ứng 02 yêu cầu sau:

 • Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn
 • Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường

b.  Kết quả thực hiện đến nay:

Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn: Hiện nay trên địa bàn các xã và thị trấn có 67 bãi thu gom tập kết rác thải, có 120 tổ dịch vụ thu gom rác thải. Tổng số xe thu gom rác thải được tỉnh, huyện hỗ trợ là 634 xe; 01 lò đốt rác Thị trấn Lim. Hệ thống thu gom, xử lý rác cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn. Phương thức xử lý rác chủ yếu là đốt hoặc giắc hóa chất để chôn lấp. Để xử lý triệt để rác thải trên địa ban. Huyện đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ khởi công xây dựng khu xử lý rác thải rắn tại xã Phú Lâm phấn đâu hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017.

Các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, có đề án hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp Tân Chi đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Khu sản xuất làng nghề, khu chăn nuôi tập trung thực hiện tho đúng quy hoạch  có đầy đủ hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường.

c) Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Cơ bản đạt tiêu chí về môi trường.

3.8. Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội:

a. Huyện đạt tiêu chí An ninh, trật tự xã hội khi đáp ứng yêu cầu: Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội.

b. Kết quả thực hiện đến nay: Trên địa bàn huyện giữ vững an ninh chính trị, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Công tác đấu tranh với tội phạm có hiệu quả. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.

3.9. Tiêu chí chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới:

a.  Huyện đạt tiêu chí chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới khi đáp ứng 02 yêu cầu sau:

 • Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định.
 • Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định

b.  Kết quả thực hiện đến nay:

 • Ngày 15/3/2011 UBND huyện đã Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện theo Quyết định số 99/QĐ-UBND và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Kịp thời bổ sung, thay thể và kiện toàn Ban chỉ đạo khi có thay đổi các thành viên, đảm bảo chỉ đạo, đảm bảo hoạt động thực hiện chương trình hiệu quả
 • Ngày 31/5/2016 UBND huyện đã Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Kịp thời bổ sung, thay thể và kiện toàn Văn phòng Điều phối khi có thay đổi các thành viên, đảm bảo hoạt động thực hiện tốt công việc được giao.

c. Tự đánh giá: Kết quả thực hiện đến nay so sánh đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia: Đạt tiêu chí về chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đã làm được

Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, ngay sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; UBND huyện đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng Đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau hơn 5 năm triển khai huyện Tiên Du đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Xây dựng NTM đã góp phần làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng bình quân 8,5%/năm; trong đó: Công nghiệp-XDCB tăng bình quân 9,4%; thương mại, dịch vụ tăng 8,9%; nông-lâm-thủy sản tăng 1,9%. Cơ cấu kinh tế theo ngành năm 2015: Công nghiệp-XDCB 75,3%, thương mại-dịch vụ 16,6%, nông-lâm nghiệp thủy sản 8,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, tạo sản xuất hàng hóa, hiệu quả; các khu, cụm công nghiệp tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và sản xuất kinh doanh. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Thu, chi ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Quy mô giáo dục - đào tạo giữ vững ổn định, chất lượng giáo dục - đào tạo đứng trong tốp đầu của tỉnh. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể vững mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ được quan tâm ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được duy trì. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Vị trị vai trò lãnh đạo của Tổ chức Đảng ngày một tăng cao.

Hoàn thành vượt kế hoạch nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển mạnh, đường giao thông, trạm y tế, trường học khang trang, sạch đẹp, Nhà văn hóa, các khu vui chơi giải trí luôn thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Việc huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp và vốn xã hội hóa thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đề án được phê duyệt còn hạn chế.

Quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án còn gặp nhiều khó khăn như: Quy hoạch sử dụng đất có nhiều thay đổi, nhất là việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã chồng lấn vào một số dự án được quy hoạch trước.

Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cần nhu cầu vốn lớn, song nguồn ngân sách của các địa phương có hạn, chưa huy động được sự đóng góp của các tổ chức, nhân dân.Việc triển khai thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng NTM gặp không ít khó khăn.

Ý thức chấp hành pháp luật, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm của một số ít bộ phận nhân dân chưa tốt.

3. Bài học kinh nghiệm:

Sau hơn 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn; UBND huyện đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; tăng cường công tác tuyền truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, mục đích chương trình, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về nhiệm vụ xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tuyên dương động viên kịp thời tổ chức, cá nhân tích cực và có nhiều đóng góp xây dựng NTM.

 Hai là: Làm tốt công tác quy hoạch : Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển công nghiêp, nông nghiệp...đầu tư xây dựng trọng điểm, không đầu tư dàn trải, hạn chế nợ công.

 Ba là: Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, chính quyền tổ chức thực hiện.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” và phong trào “phụ nữ 5 không, 3 sạch”

4. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí hỗ trợ phát tiển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương.

Hỗ trợ kinh phí cho BCĐ, Văn phòng điều phối xây dựng NTM cấp huyện để tạo điều kiện hoạt động hiệu quả; hỗ trợ kinh phí công bố huyện đạt chuẩn NTM năm 2016.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Tiên Du đến năm 2016, UBND huyện trình UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên  liên qua xem xét, thẩm tra và trình cấp thẩm quyền công nhận huyện Tiên Du đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016./.

 

Mọi ý kiến thắc mắc đóng góp xin gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Du theo địa chỉ hòm thư: pnnptnt.td@bacninh.gov.vn

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. HU, HĐND huyện;                  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;

- Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh;

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;

- Chủ tịch, các phó chủ tịch huyện;

- Thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện;

- Lưu VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

                                         ( Đã ký )

 

 

Lê Xuân Lợi