Các Ban Đảng

13/04/2016 15:44 Số lượt xem: 651

Các Ban Đảng

Họ và tên

Chức danh

Email

Văn phòng Huyện Ủy

Nguyễn Duy Hoàn

 

Ngô Tiến Dũng

 

Nguyễn Thị Thủy

HUV, Chánh văn phòng

 

Phó Chánh văn phòng

 

Phó Chánh văn phòng

ndhoan.td@bacninh.gov.vn

 

ntdung.td@bacninh.gov.vn

 

ntthuy.td@bacninh.gov.vn

Ban tổ chức

Vũ Sỹ Quỳnh

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Thế Lân

UVBTV, Trưởng ban

Phó trưởng ban 

Phó trưởng ban 

vsquynh.td@bacninh.gov.vn

ntdao.td@bacninh.gov.vn

ntlan.td@bacninh.gov.vn

Ủy ban kiểm tra

Nguyễn Công Ký

Nguyễn Ngọc Bách

Dương Minh Ngọc

UVBTV, Chủ nhiệm

HUV, Phó chủ nhiệm

Phó chủ nhiệm

ncky.td@bacninh.gov.vn

nnbach.td@bacninh.gov.vn

dmngoc.td@bacninh.gov.vn

Ban tuyên giáo

Lưu Đắc Hùng

Vương Hữu Trưởng

Nguyễn Minh Tuân

UVBTV, Trưởng ban

HUV, Phó trưởng ban TT

Phó trưởng ban

ldhung.td@bacninh.gov.vn

vhtruong.td@bacninh.gov.vn

nmtuan.td@bacninh.gov.vn

Ban dân vận

Nguyễn Văn Triển

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hằng

UVBTV, Trưởng ban

Phó trưởng ban

Phó trưởng ban

nvtrien.td@bacninh.gov.vn

 

nthang.td@bacninh.gov.vn

Đoàn thanh niên

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Thanh Phương

Đặng Thị Lộc

HUV, Bí thư

Phó bí thư

Phó bí thư

ntminh.td@bacninh.gov.vn

ntphuong.td@bacninh.gov.vn

dtloc.td@bacninh.gov.vn

Hội phụ nữ

Nguyễn Thị Lụa

Bùi Ngọc Trâm

Nguyễn Thị An

 

HUV, Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

 

ntlua.td@bacninh.gov.vn

bntram.td@bacninh.gov.vn

ntan.td@bacninh.gov.vn

Hội nông dân

Nguyễn Đình Khương

Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Tháp

HUV, Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

ndkhuong.td@bacninh.gov.vn

ntxuyen.td@bacninh.gov.vn

ntthap.td@bacninh.gov.vn

Hội cựu chiến binh

Nguyễn Văn Bắc

Nguyễn Thế Lai

Chủ tịch

Phó chủ tịch

nvbac.td@bacninh.gov.vn

ntlai.td@bacninh.gov.vn

Liên đoàn lao động

Nguyễn Thị Sâm

Phạm Minh Hiểu

 

HUV, Chủ tịch

Phó chủ tịch

 

ntsam.td@bacninh.gov.vn

pmhieu.td@bacninh.gov.vn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nguyễn Huy Toàn

Nguyễn Thị Ngoan

Nguyễn Đình Thêm

HUV, Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

nhtoan.td@bacninh.gov.vn

ntngoan.td@bacninh.gov.vn

ndthem.td@bacninh.gov.vn

Ủy ban MTTQ

 

Nguyễn Thừa Tiệp

Phạm Ngọc Mậu

Nguyễn Ngọc Trường

 

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

nttiep.td@bacninh.gov.vn

pnmau.td@bacninh.gov.vn

nntruong.td@bacninh.gov.vn