ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU

13/04/2016 05:27 Số lượt xem: 884

 

UBND HUYỆN TIÊN DU

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

UBND huyện Tiên Du gồm 12 cơ quan, đơn vị hành chính và các đơn vị trực thuộc:

 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện Tiên Du.

2. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

3. Phòng Nội Vụ.

4. Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng.

5. Phòng LĐTB&XH.

6. Phòng Nông Nghiệp & PTNT

7. Phòng Y Tế.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin.

10. Phòng Tài Nguyên và Môi Trường.

11. Thanh Tra Huyện.

12. Phòng Tư Pháp

 

Các Đơn vị trực thuộc UBND huyện Tiên Du:

 

1. Trung tâm văn hóa

2. Trung tâm dạy nghề

3. Đài Phát thanh.

4. Trạm Khuyến nông.

5. Ban quản lý dự án.

 

Trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện:

 

 

Phòng, ban đơn vị trực thuộc

Họ tên Trưởng các phòng, ban

Điện thoại

Email

Phòng TC - KH

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

02413.838.025

ntmnguyet.td@bacninh.gov.vn

Phòng Nội vụ

Nguyễn Gia Thanh

02413.837.005

ngthanh.td@bacninh.gov.vn

VP HĐND-UBND

Ngô Xuân Tính

02413.837.201

nxtinh.td@bacninh.gov.vn

Phòng Tư Pháp

Dương Thị Sóng

02413.837.004

dtsong.td@bacninh.gov.vn

Phòng GD&ĐT

Phạm Đăng Thuyên

02413.837.184

pdthuyen.td@bacninh.gov.vn 

Phòng NN&PTNT

Nguyễn Huy Ngà 

02413.710.997 

nhnga.td@bacninh.gov.vn

 

Phòng TN - MT

Nguyễn Quốc Hội

02413.837.003

nqhoi.td@bacninh.gov.vn

TTVH

Ngô Xuân Toán

02413.710.701

nxtoan.td@bacninh.gov.vn

Phòng LĐTBXH

Nguyễn Thị Thủy Hằng

02413.711.168

ntthang.td@bacninh.gov.vn

Đài phát thanh

 

Nguyễn Hữu Ba

 

02413.837223

nhba.td@bacninh.gov.vn

Trạm khuyến nông

Nguyễn Thế Đồng

02413.710.337

ntdong.td@bacninh.gov.vn

Phòng Y tế

Nguyễn Hữu Cơ

02413.710.891

nhco.td@bacninh.gov.vn

TTDN

 

Phạm Tiến Đạt

02413.711.585

ptdat.td@bacninh.gov.vn

Ban QL DAXD

 

Trần Đức Tú

02413.838.124

tdtu.td@bacninh.gov.vn

Phòng Văn hóa

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

02413.837.019

nmhung.td@bacninh.gov.vn

Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng

Nguyễn Minh Khoa

02413.711.525

nmkhoa.td@bacninh.gov.v

Thanh tra huyện

 

Nguyễn Trọng Nhuận

 

02413.837.005

ntnhuan.td@bacninh.gov.vn