HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 -2021

07/11/2019 16:34 Số lượt xem: 63

- ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 -2021. Tại đây

-  TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 -2021.  Tại đây

- THÔNG BÁO SỐ 51-TTHĐND vv Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai(bất thường) của HĐND huyện Tiên Du khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 . Tại đây