Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 tổ chức họp bình xét, đánh giá kết quả công nhận các danh hiệu thi đua

26/11/2020 20:57 Số lượt xem: 187

Ngày 25/11, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức họp bình xét, chấm điểm làng văn hóa, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp năm 2020.

Ban chỉ đạo huyện bình xét, chấm điểm làng văn hóa, công sở, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên trong Ban chỉ đạo  huyện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phó Ban chỉ đạo Nguyễn Huy Toàn, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin huyện đưa ra các nội dung, tiêu chí trong bình xét, chấm điểm làng văn hóa, công sở, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo đã được nghe thông qua hướng dẫn, tổ chức bình xét, chấm điểm và công nhận danh hiệu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung bình xét dựa trên các danh hiệu như: Nguyên tắc bình xét, công nhận danh hiệu; điều kiện và quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; điều kiện và quy trình xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa; Bình xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Cũng tại hội nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo đã cùng nhau thảo luận, bình xét, đánh giá và chấm điểm làng văn hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Dựa trên các tiêu chí đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện giao cho các cơ quan chuyên môn và các thành viên đánh giá trung thực, khách quan về các danh hiệu làng văn hóa và cơ quam, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa./.

Đức Nguyên- Đài Tiên Du