Tiên Du chú trọng tuyên truyền biển, đảo năm 2018

13/02/2018 17:31 Số lượt xem: 1001

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành hướng dẫn số 22 công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Theo hướng dẫn, tiếp tục phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới, nhất là Luật Thủy sản 2017; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại biển, đảo; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo. Tuyên truyền việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; giữa Kho 703 Cục Kỹ thuật Hải quân với Huyện ủy Tiên Du. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các phong trào hướng về biển, đảo quê hương như: Hành trình vì biển, đảo quê hương; Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; Tô thắm màu cờ Tổ quốc… trong các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo cho các xã, thị trấn.Trung tâm văn hóa thể thao tổ chức thông tin cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam nói chung và góp phần thông tin, tuyên truyền chính xác về biển, đảo Việt Nam nói riêng. Đài Phát thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Nguyệt Minh – Đài Tiên Du