Tiên Du có 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

05/03/2021 21:16 Số lượt xem: 154

Ủy ban Bầu cử huyện ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Du là 09 đơn vị. Tổng số đại biểu HĐND huyện Tiên Du được bầu là 35 đại biểu.  Các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Đơn vị bầu cử số 01 xã Phú Lâm được bầu 03 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 02 thị trấn Lim, được bầu 03 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 03 gồm xã Nội Duệ và xã Liên Bão, được bầu 04 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 04 xã Hiên Vân và Việt Đoàn, được bầu 05 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 05 xã Lạc Vệ, được bầu 03 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 06 xã Tân Chi và xã Minh Đạo, được bầu 04 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 07 xã Cảnh Hưng và xã Phật Tích, được bầu 04 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 08 xã Hoàn Sơn, được bầu 04 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 09 xã Đại Đồng và xã Tri Phương, được bầu 05 đại biểu./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du