Tiên Du phát huy sức mạnh Đại đoàn kết

17/11/2020 21:00 Số lượt xem: 103

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Vận động nhân dân xây dựng thị trấn Lim ngày càng khang trang, hiện đại

Cách đây 90 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và dưới tên gọi nào thì MTTQ cũng luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong lòng của nhân dân cả nước. Nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sau khi Hiến pháp năm 1992 ban hành và sửa đổi, bổ sung năm 2013, Đảng và Nhà nước tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận, của nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được khẳng định.

MTTQ vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường

Cùng với sự phát triển của phong trào, sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống MTTQ cả nước, sau hơn 20 năm tái lập huyện, MTTQ các cấp trong huyện đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực, góp phần cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

MTTQ huyện phát động ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2020

Năm 2020, thực sự là một năm đầy khó khăn thử  thách. Chúng ta đã phải đối phó với sự bùng phát của dịch Covid 19 cùng với những hệ lụy kéo theo từ dịch bệnh. Song với sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của cấp ủy Đảng, sự đoàn kết nhất trí một lòng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.914 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid 19 tiếp tục tăng trưởng. Trong đó công nghiệp ước tăng 4,4%; thương mại dịch vụ tăng 2%; tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm được đẩy  nhanh, giá trị xây lắp công trình tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin tuyên truyền, chế độ chính sách cho hộ nghèo, người có công… được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được củng cố và tăng cường. Những kết quả trên là minh chứng sinh động nhất  của việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vượt qua khó khăn thách thức của dịch bệnh, thiên tai.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, đồng thời phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng quê hương Tiên Du phát triển giàu mạnh, bền vững. ./.

Hà Thuận- Tiên Du