Tiên Du phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

11/01/2018 08:23 Số lượt xem: 332

UBND huyện vừa ban hành chương trình phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Mục tiêu của chương trình phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 9,5 đến 10%; trong đó công nghiệp- xây dựng cơ bản tăng 14%, thương mại- dịch vụ tăng 12%, Nông- lâm- thủy sản tăng 3%; cơ cấu kinh tế theo ngành, công nghiệp- xây dựng cơ bản chiếm 68,6%, thương mại- dịch vụ chiếm 26,3%, Nông- lâm- thủy sản chiếm 5,1%. Diện tích gieo trồng cả năm đạt 9.300 ha, trong đó lúa 7.800 ha, cây màu các loại 1.500 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 49.500 tấn, sản lượng thóc đạt 48.580 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/ha. Giá trị trồng trọt đạt 113 triệu đồng/ ha canh tác. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 11.120 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.220 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 1.331 tỷ đồng. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 90%. Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động. Tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,2%.

Nội dung thi đua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55 của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/6/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm đổi mới phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2018, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, các xã, thị trấn lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, chương trình thi đua, nêu gương các điển hình tiên tiến của cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du