Triển khai Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

10/01/2019 21:07 Số lượt xem: 358

Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 59 - KH/HU về triển khai học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích của việc triển khai chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, việc tổ chức nghiên cứu, học tập đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, địa phương sao cho hiệu quả thiết thực. Đồng thời, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy triển khai học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2019 ở đơn vị, địa phương gắn với thực hiện các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2018; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác trong Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề 2019 cần gắn với tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); 70 năm ngày Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”(1969 – 2019).

Các cơ quan thông tin tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn số 17, 30 của Ban tuyên giáo về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp triển khai chuyên đề năm 2019, tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện chuyên đề ở địa bàn, đơn vị mình./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du