Các Ban Đảng

13/04/2016 15:44 Số lượt xem: 13012

Các Ban Đảng

Họ và tên

Chức danh

Email

Văn phòng Huyện Ủy

Nguyễn Thế Đồng

Vũ Thanh Hương

Nguyễn Thị Nguyệt

Chánh văn phòng

Phó Chánh văn phòng

Phó Chánh văn phòng

ntdong.td@bacninh.gov.vn

vthuong.td@bacninh.gov.vn

 

Ban tổ chức

Nguyễn Hữu Hùng Chiến

Nguyễn Ngọc Bách

Nguyễn Thị Thủy

Trưởng ban 

Phó trưởng ban 

Phó trưởng ban 

nhhchien.td@bacninh.gov.vn

nnbach.td@bacninh.gov.vn

ntthuy.td@bacninh.gov.vn

Ủy ban kiểm tra

Lưu Đắc Hùng

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Gia Huy

UVBTV, Chủ nhiệm

Phó Trưởng ban

Phó Trưởng ban

ldhung.td@bacninh.gov.vn

ntdao2.td@bacninh.gov.vn

nghuy.td@bacninh.gov.vn

Ban tuyên giáo

Nguyễn Thị Lụa

Vương Hữu Trưởng

Nguyễn Đình Thêm

 Trưởng ban

HUV, Phó trưởng ban TT

Phó trưởng ban TT

ntlua.td@bacninh.gov.vn

vhtruong.td@bacninh.gov.vn

ndthem.td@bacninh.gov.vn

Ban dân vận

Trần Quang Ngân

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng ban

Phó trưởng ban

tqngan.td@bacninh.gov.vn

nthang.td@bacninh.gov.vn

Đoàn thanh niên

Trịnh Thanh Bình

Nguyễn Đăng Huy 
Hoàng

Bí thư

Phó bí thư

ttbinh.td@bacninh.gov.vn

ndhhoang.td@bacninh.gov.vn

Hội phụ nữ

Nguyễn Thị An

Bùi Ngọc Trâm

Trần Thị Cần

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

ntan.td@bacninh.gov.vn

bntram.td@bacninh.gov.vn

ttcan.td@bacninh.gov.vn

Hội nông dân

Nguyễn Thị Minh

Đặng Thị Lộc

Chủ tịch 

Phó chủ tịch

ntminh3.td@bacninh.gov.vn

dtloc.td@bacninh.gov.vn

Hội cựu chiến binh

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Đình Triển

Chủ tịch

Phó chủ tịch

nhthang.td@bacninh.gov.vn

ndtrien.td@bacninh.gov.vn

Liên đoàn lao động

Nguyễn Thị Sâm

Nguyễn Thị Tháp

 

HUV, Chủ tịch

Phó chủ tịch

 

ntsam.td@bacninh.gov.vn

ntthap.td@bacninh.gov.vn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nguyễn Thị Lụa

Nguyễn Thị Ngoan

 

 Giám đốc

Phó giám đốc

 

ntlua.td@bacninh.gov.vn

ntngoan.td@bacninh.gov.vn

 

Ủy ban MTTQ

 

Trần Quang Ngân

Nguyễn Ngọc Trường

 

Chủ tịch

Phó chủ tịch

tqngan.td@bacninh.gov.vn

nntruong.td@bacninh.gov.vn