Từ ngày: 20/03/2023  -  Đến ngày: 26/03/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thời gian: 07:30
Họp UBND tỉnh
Vị trí: UBND tỉnh
Lãnh đạo: Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đại Đồng
Thứ 4
22/03/2023
Thời gian: 13:45
Đối thoại công dân
Vị trí: UBND xã Tri Phương
Lãnh đạo: Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đại Đồng
Thời gian: 14:00
Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Vị trí: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lãnh đạo: PCT Thường trực UBND huyện - Nguyễn Công Ký
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Chủ nhật
26/03/2023