Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện đánh giá kết quả 10 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023

26/11/2023 21:17 Số lượt xem: 169

Chiều ngày 23/11, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 10 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; Trưởng BCĐ thực hiện BHXH, BHYT xã, thị trấn.


 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện, trong 10 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện luôn chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Từ đó triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.


 

Đồng chí Đỗ Thị Hà Giang, Giám đốc BHXH huyện thông qua các Quyết định và BC đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCĐ

Kết quả, tính đến ngày 31/10/2023, toàn huyện có tổng số 156.823 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giảm 1,51% so với năm 2022, đạt 92,05% kế hoạch. Trong đó, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc 50.519 người; giảm 5,1% so với năm 2022, đạt 90,1%kế hoạch; số người tham gia BHTN 49.253 người; giảm 5,9% so với năm 2022, đạt 89,48% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện 1.559 người, đạt 77,75% kế hoạch năm. Tổng số tiền thu 1.134 tỷ đồng,đạt 75,95%, tăng 4,1% so với năm 2022; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 92 tỷ đồng. Số người hưởng chế độ BHXH đến ngày 31/10/2023 là 29.370 người.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho người được thụ hưởng luôn được quan tâm thực hiện một cách đầy đủ, đúng chế độ, kịp thời theo quy định, bao gồm: Chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho 4.590 người, với số tiền chi 10 tháng là 202,819 tỷ đồng. Ước chi cả năm là 243,383 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 là 13,467 tỷ đồng; Chi trả chế độ BHXH 1 lần cho 2.036 người, với số tiền chi 10 tháng là 78,121 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 là 32,93 tỷ đồng.Chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏecho 29.354 lượt người, với số tiền chi 10 tháng là 93,730 tỷ đồng, giảm so với năm 2022 là 11,217 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2023, tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT193.617lượt người, tổng số tiền chi phí thanh toán71,644 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế cần tập trung xử lý, giải quyết như: Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ở một số xã vẫn còn thấp;Tình trạng chậm đóng tiền BHXH vẫn diễn ra khá phổ biến; Nhận thức về vai trò về chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở một số cán bộ, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa đúng, chưa đầy đủ; Công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở cơ sở vẫn còn hạn chế...


 


 

Các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia góp ý đối với những tồn tại, hạn chế để thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới một cách hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị


 

Đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đề nghị cơ quan BHXH huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tự nguyện một cách đồng bộ, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò và vị trí của BHXH, BHYT trong an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, thị trấn rà soát, kiện toàn lại BCĐ, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên BCĐ. Phối hợp với BHXH huyện rà soát đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, chưa tham gia BHXH cho người lao động, chậm đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, gắn nhiệm vụ tham gia BHYT là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm của đơn vị mình để từ đó tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra những vi phạm pháp luật về nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện./.

Tú Anh - Trung tâm VH, TT & TT