Danh mục thủ tục hành chính đang áp dụng tại Trung tâm Hành chính huyện Tiên Du

29/11/2022 15:19 Số lượt xem: 5448

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT Tên TTHC
(1) (2)
I Phòng Tài nguyên và Môi trường (11 TTHC)
1 Cấp giấy phép môi trường
2 Cấp đổi giấy phép môi trường
3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
4 Cấp lại giấy phép môi trường
5 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân
6 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
7 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
8 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
9 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
10 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
11 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
II Phòng Tài chính - Kế hoạch (36TTHC)
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
6 Đăng ký hợp tác xã
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản  xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
9 Đăng ký khi hợp tác xã chia
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
16 Cấp lại giấy chứng  nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
17 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
20 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
21 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
22 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
24 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
25 Mua hóa đơn lẻ
26 Mua quyển hóa đơn
27 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại
28 Quyết định tiêu huỷ tài sản công
29 Quyết định thanh lý tài sản công
30 Quyết định điều chuyển sản công
31 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
32 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
33 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
34 Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước
35 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
36 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
III Phòng Tư pháp (27 TTHC)
1 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
3 Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài với trường hợp người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp cấp huyện.
4 Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài với trường hợp người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp cấp huyện.
5 Cấp bản sao từ sổ gốc.
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
7 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp.
9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch
10 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp.
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
12 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
14 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
15 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
16 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
17 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
18 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
19 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
20 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
21 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
22 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
23 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
24 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
25 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
26 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
27 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
IV Phòng Kinh tế và Hạ tầng (25 TTHC)
1 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết  kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
2 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình)
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng:
1. Trường hợp cấp mới:
a. Cấp phép công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.
b. Cấp phép công trình theo tuyến trong đô thị.
c. Cấp phép công trình quảng cáo.
2. Cấp phép công trình theo tuyến trong đô thị.
3. Cấp phép công trình theo dự án.
4. Cấp phép nhà ở riêng lẻ.
5. Cấp phép công trình cải tạo, sửa chữa.
6. Cấp phép di dời công trình.
7. Cấp phép công trình xây dựng có thời hạn.
3 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
3.1 Điều chỉnh giấy phép xây dựng :
a. Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình.
b. Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
3.2. Gia hạn giấy phép.
3.3. Cấp lại giấy phép xây dựng hoặc gia hạn giấy phép xây dựng.
4 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
5 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
6 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Đối với trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).
9 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).
12 Cấp giấy phép bán lẻ rượu.
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu.
14 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).
15 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
17 Cấp lại giây phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).
18 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
19 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
20 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
21 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý
22 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo
23 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý
24 Cấp giấy phép thi công nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý
25 Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý
V Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (40 TTHC)
1 Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục “Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp”
3 Thủ tục “Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
4 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
5 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
6 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
7 Thủ tục trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 
8 Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập
9 Thủ tục tiếp nhận người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lý
10 Thủ tục trợ cấp đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi
11 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng chết
12 Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
14 Đánh giá, công nhận xã phường phù hợp với trẻ em
15 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
16 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
17 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
18 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
19 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
20 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
21 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
22 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
23 Thủ tục giải quyết trợ cấp đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên và cấp thẻ BHYT
24 Thủ tục hỗ trợ kinh phí điện táng, hỏa táng đối với người chết
25 Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
26 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
27 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
28 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
29 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố 
30 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
31 Thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân; Xác nhận thông tin trong thẻ BHYT do bị mất, mờ, sai lệch thông tin
32 Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
33 Thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT cho đối tượng người có công
34 Thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, người cao tuổi
35 Thủ tục hỗ trợ học sinh, sinh viên
36 Thủ tục bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo
37 Thủ tục cấp, đổi thông tin trong thẻ BHYT hộ nghèo, hộ cận nghèo
38 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
39 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về Quyền.
40 Thủ tụ  hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (thực hiện nội dung cấp giấy giới thiệu thuộc thẩm quyền của Phòng Lao đông, Thương binh và xã hội)
VI Phòng Văn hóa thông tin (17 TTHC)
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
5 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
6 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
7 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
10 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
13 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
14 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội
15 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
17 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
VII Phòng Giáo dục và Đào tạo (27 TTHC)
1 Thành lập trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ công lập hoặc  chophép thành lập trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ dâ nlập, tư thục
2 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
3 Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
4 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
5 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
6 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
7 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
8 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
9 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
10 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
11 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
13 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
15 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
16 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
17 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường Tiểu học, THCS
18 Chuyển trường đối với học sinh THCS
19 Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
20 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc
21 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
22 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
23 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
24 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
25 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
26 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
27 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
VIII Phòng Nội vụ (20 TTHC)
1 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
2 Thủ tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
3 Thủ tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
4 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
9 Nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND cấp huyện quản lý
10 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
11 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.
12 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.
13 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
14 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
15 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
16 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
17 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
18 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
19 Tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
20 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước
IX Phòng Nông nghiệp (09 TTHC)
1 Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
2 Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây tròng trên đất trông lúa đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
3 Hỗ trợ xây dựng nhà lưới 
4 Hỗ trợ mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
5 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
6 Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và sản  phẩm OCOP đối với cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã
7 Hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân hàng thương mại cho trang trại; cơ sở ngành nghề nông thôn của hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình
8 Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất có sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt tham gia chương trình OCOP
9 Hỗ trợ kinh phí để di dời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch 
X Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (31 TTHC)
1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 
2 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
3 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
4 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 
5 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 
6 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
8 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
9 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 
10 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
11 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
12 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
13 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
16 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
17 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
18 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
19 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
20 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
21 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
22 Cung cấp dữ liệu đất đai
23 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 
24 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
25 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 
26 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
27 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
28 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
29 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
30 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
31 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
XI Công an huyện Tiên Du (5 TTHC)
1 Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT
2 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
3 Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT sau khi bị thu hồi
5 Cấp giấy xác nhận CMND (CC07)
XII Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Du (22 TTHC)
1 Giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần:
2 Thanh toán chế độ thai sản trực tiếp
3 Hồ sơ hưu trí (Bảo lưu, giám định)
4 Chuyển lương hưu qua tài khoản
5 Chuyển nơi hưởng lương hưu đi ngoại huyện
6 Chuyển nơi hưởng lương hưu đi ngoại tỉnh
7 Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.
8 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH.
9 Cấp lại sổ BHXH và xác nhận thời gian tham gia BHTN chưa hưởng đối với trường hợp người tham gia đã hưởng chế độ BHXH 1 lần còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng.
10 Cấp lại tờ rời sổ BHXH (đối với trường hợp người lao động đã được chốt sổ nghỉ việc).
11 Hồ sơ gộp sổ BHXH do người lao động có từ hai sổ BHXH trở lên.
12 Hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện do người tham gia chuyển sang đóng BHXH bắt buộc khi đi làm tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động có thời gian đóng trùng nhau.
13 Cấp mới, cấp lại thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 
14 Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, rách, mờ thông tin
15 Cấp lại thẻ BHYT do sai thông tin trên thẻ
16 Đổi thông tin trên thẻ BHYT
17 Đổi mã hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT
18 Đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu (đổi vào các tháng đầu quý)
19 Đổi thẻ BHYT hưu trí theo nơi cư trú mới
20 Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên thẻ HHYT
21 Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
22 Cấp mới thẻ BHXH cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện
XIII Chi cục thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ (1 TTHC)
1 Khai lệ phí trước bạ nhà, đất
2 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam
3 Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản 
4 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất (đối với hộ gia đình, cá nhân)
1 Kê khai thuế đăng ký ô tô, xe máy
XIV Đội quản lý ATTP Tiên Du - Từ Sơn (1 TTHC)
1 Cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP