Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

11/04/2016 13:37 Số lượt xem: 0

1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

 TUV, Bí thư Huyện Ủy

Thư điện tử: 

 

 

2. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Nguyễn Đại Đồng

  Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nddong.td@bacninh.gov.vn