Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác ở Tiên Du

10/06/2019 14:16 Số lượt xem: 521

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh quê hương Tiên Du

Bám sát Kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 05. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm hằng năm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, trên cơ sở nội dung chủ đề của từng năm. Năm 2016 với chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lỗi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chuyên đề từng năm, đến nay, 59/59 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 143/143 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động theo chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, sinh động. Tiêu biểu như Đài phát thanh huyện đã tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng các chuyên đề, giới thiệu các tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dành nhiều thời lượng để phản ánh các gương sáng điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Theo đó, Đài phát thanh huyện đã sản xuất được 96 chuyên mục, sử dụng 250 tin, bài. Phối hợp với Đài tỉnh thực hiện 4 trang truyền hình, 3 trang phát thanh địa phương; 12 phóng sự ngắn; 40 tin, bài phát thanh - truyền hình; gửi Báo Bắc Ninh 20 tin, bài. Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền Chỉ thị gắn với đẩy mạnh các chương trình hành động, phong trào hoạt động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Phụ nữ gắn thực hiện Chỉ thị với các phong trào, cuộc vận động như “Nuôi heo đất”, “Phụ nữ Tiên Du học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh gắn với các phong trào thi đua yêu nước “Cựu Chiến binh gương mẫu”, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”… Thông qua sinh hoạt định kỳ các tổ chức đoàn thể đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền và giáo dục đoàn viên, hội viên tích cực về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức như: sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, qua hệ thống phát thanh huyện, Đài truyền thanh xã…gắn tuyên truyền Chỉ thị với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương, các phong trào thi đua yêu nước. Qua các phong trào, hoạt động, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được cấp ủy Đảng, các cơ quan, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, cơ bản đạt chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Các trường học trên địa bàn đặc biệt coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh; đã lồng ghép vào chương trình dạy học để xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo; xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, vào dịp sinh nhật Bác, các trường học đã tổ chức các cuộc nói chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” nhằm tạo khí thế sôi nổi, thi đua và học tập theo gương Bác Hồ…

Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo, triển khai tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể thiết thực, cụ thể hơn. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tận tụy trách nhiệm hơn với công việc, gắn bó với nhân dân, kiên quyết trong đấu tranh các biểu hiện tiêu cực, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị 05  và Chuyên đề năm 2016, 2017, 2018; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề đạt 97,2%. Những nội dung trọng tâm mang tính đột phá; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa sai phạm, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, góp phần ổn định được tình hình chính trị cơ sở, từ đó tăng cường thêm sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận ở mỗi cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị 05, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Huyện ủy thường xuyên quan tâm, là cơ sở để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các TCCSĐ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và tự kiểm tra cấp mình quản lý, cụ thể đã tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ở 100% các đảng bộ và một số Chi bộ cơ sở.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là Chi bộ thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt và có nhiều mô hình, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; Hội Nông dân xã Minh Đạo với mô hình thu gom rác thải sinh hoạt và vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; Chi bộ thôn Tử Nê, Minh Đạo với mô hình trồng cây vụ đông, phát động phong trào mỗi gia đình đảng viên gieo trồng 01 sào; Chi bộ trường Tiểu học các xã Tân Chi, Cảnh Hưng, Hiên Vân thực hiện tốt việc giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các em học sinh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy; Chi bộ thôn Làng Móng, xã Hoàn Sơn chỉ đạo, quản lý tốt việc thực hiện Dự án đất dân cư dịch vụ; Chi bộ thôn Dương Húc, Đại Đồng và thôn Cao Đình, xã Tri Phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân nhận tiền đền bù giải phòng mặt bằng; Chi bộ thôn Ân Phú, xã Phú Lâm luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng được Tỉnh uỷ Bắc Ninh tặng Bằng khen Chi bộ vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; Chi bộ thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ đổi mới, nâng cao chất sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; Hội CCB thị trấn Lim phối hợp với Ngân hàng chính sách hỗ trợ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; nhiều Chi bộ khối cơ quan có những việc làm cụ thể thiết thực trong cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân........Về cá nhân, tiêu biểu là ông Nguyễn Huy Hải, Đỗ Phú Thuộc, Nguyễn Xuân Liệu hội viên Hội CCB xã Minh Đạo với mô hình xây dựng trang trại chăn nuôi lợn xa khu dân cư, doanh thu hàng năm đạt trên 800 triệu đồng; hộ gia đình ông Dương Thế Dũng, Tạ Hữu Tuộng ở xã Việt Đoàn ủng hộ 453 triệu đồng tu sửa nghĩa trang Liệt sỹ, di tích cách mạng; Bác sỹ Nguyễn Diệu Hường - Chi bộ Trung tâm y tế huyện luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, chủ động nâng cao y đức, nhiệt tình phục vụ nhân dân, không để xẩy ra tai biến trong điều trị; đồng chí Nguyễn Khắc Ân, Phó Bí thư Chi bộ thôn Đông Lâu gương mẫu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đồng chí Nguyễn Công Tuyết, Trưởng Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ thôn Na, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được người dân quý mến...

Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Có thể nói, sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, bài bản, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và được cán bộ, đảng viên hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào sinh hoạt đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức Đảng đã chú trọng chọn nội dung còn khó khăn, tồn tại, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả cao; bước đầu đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - văn hóa, xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!