TỔ CHỨC BỘ MÁY

10/06/2019 11:01 Số lượt xem: 1321

1. Đảng ủy

1.1 Giới thiệu chung về Đảng ủy

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị Trấn Lim nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thị trấn đến các thôn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      Đảng ủy Thị Trấn Lim gồm 7 chi bộ (03 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ nhà trường ) với 282 đảng viên.

1.2 Tổ chức bộ máy Đảng ủy

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Cử

Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Lim

Email: nvcu.td@bacninh.gov.vn

2. Đồng chí: Nguyễn Khoa Tâm

Phó Bí thư TT Đảng ủy Thị Trấn Lim

Email: nktam.td@bacninh.gov.vn

2. UBND Thị Trấn Lim

2.1 Giới thiệu chung UBND 

     UBND Thị trấn do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND và cơ quan hành chính của nhà nước cấp trên. UBND thị trấn hoạt động thông qua các phiên họp tập thể của UBND; sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND.

2.2 Chức năng UBND thị trấn

     Với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND thị trấn thể hiện vai trò quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, cũng là cơ quan quản lý việc cấp hành, thực hiện các quyết định, chỉ đạo của HĐND thị trấn và UBND cấp huyện gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thể hiện trên các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và môi trường xã hội trên địa bàn.

2.3 Tổ chức bộ máy UBND Thị Trấn Lim

1. Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhuệ

Chủ tịch UBND Thị Trấn Lim

Email: nhnhue.td@bacninh.gov.vn

2. Đồng chí: Nguyễn Đức Thuần

Phó Chủ tịch UBND Thị Trấn Lim

Email: ndthuan.td@bacninh.gov.vn