Thống kê truy cập

Online : 8879
Đã truy cập : 138776668

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW) có vị trí, vai trò rất quan trọng, định hướng về mặt chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế