Xác định hai trọng tâm, năm đột phá về công tác cán bộ

20/06/2019 21:40 Số lượt xem: 441

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW) có vị trí, vai trò rất quan trọng, định hướng về mặt chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết lần thứ VII khóa XII

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng nâng lên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, thích ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác cán bộ được thực hiện nhất quán theo phương châm Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ. Các bước trong quy trình công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ hơn. Công tác đánh giá cán bộ được gắn với nhiều tiêu chí, trong đó lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá, làm tiền đề cho các bước trong công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng, đủ quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác quy hoạch được đặc biệt quan tâm, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết, chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Việc thu hút nhân tài, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vào công tác trong các cơ quan, Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định, cán bộ được tuyển dụng được bố trí công tác phù hợp với trình độ, chuyên môn, phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế nhất định: Một bộ phận cán bộ trách nhiệm với công việc chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ý chí phấn đấu vươn lên, vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác đánh giá cán bộ ở các cấp vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác quy hoạch cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng khép kín, cán bộ dự nguồn chủ yếu bó hẹp trong cơ quan, đơn vị; việc rà soát, bổ sung quy hoạch chưa được tiến hành thường xuyên, làm cho quy hoạch chưa thực sự “động” và “mở”; cán bộ dự nguồn là nữ chiếm tỷ lệ thấp; độ tuổi bình quân còn cao. Công tác luân chuyển cán bộ chư­a được quan tâm và thực hiện thường xuyên; chưa có kế hoạch về con ngư­ời và thời gian luân chuyển cụ thể cho từng chức danh cán bộ. Việc kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, chưa thường xuyên, còn nặng về kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn bị động, chưa kịp thờiViệc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, nhất là ở cấp cơ sở chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo, tạo tiền đề và động lực phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Tiên Du trở thành thành đô thị lõi khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Huyện ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ đó là Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, trong chương trình hành động của Huyện ủy tập trung vào hai trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Năm đột phá là Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương Bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; Cải cách chế độ nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt” thì công tác cán bộ là khâu “then chốt” của “then chốt.” Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả, để qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!